Regulamin Sklepu Gymrussells.com

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sprzedawca/Administartor – Przemysław Barcic, Zielona 7, 32-400 Myślenice, Polska; e-mail: Przemek.barcic@gmail.com, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. Firma posiada REGON:384803537 oraz NIP: 8132964182

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.gymrussells.com

Serwis – platforma informatyczna, w formie portalu internetowego, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet o nazwie „Gymrussells.com”, pod adresem www.gymrussells.com, stworzona i utrzymywana przez Administratora, pełniąca funkcje sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Zawartość – Dane i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy, opracowania.

Dane – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis.

Materiały – wszelkie wypowiedzi, recenzje, informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Zarejestrowanych.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Produkt – produkty i usługi, które można zamówić za pośrednictwem Serwisu/sklepu.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Użytkownik – Klient

Klient – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością

§ 2 Postanowienia ogólne 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i Danych stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.gymrussells.com jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Serwis pełni funkcje sklepu internetowego.
 3. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 4. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.

§ 3 Sklep Internetowy – Zamówienia 1. Warunkiem nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu jest prawidłowe złożenie zamówienia (dalej „Zamówienie”). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.
 2. Klienci przy składaniu każdego Zamówienia muszą każdorazowo podać swoje dane osobowe, w ramach stosownego formularza zamówienia.
 3. Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W Zamówieniu Użytkownik określa: zamawiane towary, sposób płatności, sposób i adres na który towary mają być dostarczone.
 4. Ponadto, w ramach Zamówienia Klient podaje swoje dane, niezbędne do realizacji Zamówienia wyszczególnione w formularzu zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży Towaru/Towarów objętych danym Zamówieniem pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Użytkownika od Administratora wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówiony Towar jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację, nie stanowiącą potwierdzenia złożonego zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może podjąć decyzję o częściowej realizacji Zamówienia, wydłużeniu okresu oczekiwania lub anulowaniu Zamówienia w całości.
 7. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Użytkownika formą dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji w przypadku braku materiałów, o czym poinformuje kupującego e-mailem.

§ 4 Sklep Internetowy – Ceny i płatności 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich w wartościach brutto. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 3. Sposoby płatności za Towary i koszty dostawy Towarów zostały wskazane na stronie internetowej Serwisu, pod adresem: https://gymrussells.com/strona/dostawa-i-platnosci
 4. W przypadku promocji, klient może skorzystać z jednej wybranej zniżki. Rabaty w sklepie internetowym nie sumują się.
 5.  operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,


Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi i e-przelewami przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,


 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Zamawiającego uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.
 2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 5 Sklep Internetowy – prawo odstąpienia od Umowy, zwroty i reklamacje 1.  Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Użytkownikom nabywającym Towary jako Konsumenci przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem. Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od Umowy w okresie od 1 do 14 dnia od otrzymania Towarów przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że Użytkownik zwróci Towary bez jakichkolwiek śladów użytkowania.
 3. Pisemne odstąpienie od Umowy powinno zostać wysłane przez Użytkownika do Administratora w formie elektronicznej na adres e-mail gymrussells@gmail.com
 4. Sprzedawca przed dokonaniem zwrotu pieniędzy Użytkownikowi weryfikuje w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru, czy odesłane (zwrócone) przez Użytkownika Towary nie noszą jakichkolwiek śladów użytkowania.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi zapisami i pozytywnej weryfikacji, o której mowa w powyższych punktach, Administrator niezwłocznie zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, tj. wartość produktu wraz z kosztami wysyłki, do Użytkownika (jeśli zapłata za Zamówienie nastąpiła z góry).
 6. Sprzedawca nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 7. W przypadku nieskutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi zapisami, Użytkownik ma prawo zwrócenia towaru na własny koszt.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku:
 • Uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania oraz powstałych w wyniku zjawisk losowych takich, jak: pożar, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.3. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.
 • Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi produktów, użycia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji.
 • Produktu noszącego ślady użytkowania
 • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, że po zrealizowaniu zamówienia utraci prawo odstąpienia od Umowy
 • Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 1. Produkty personalizowanie, to jest takie, przy zamówieniu których Klient określił swoje preferencje względem Produktu, nie podlegają zwrotowi.
 2. Zwroty i reklamacje

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz zwrotu.

4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

6. Reklamacje należy kierować na adres:

- Gymrussells , Zielona 7, 32-400 Myślenice

na paczkomat Inpost MSL07M tel. 515434728

drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: gymrussells@gmail.com 

7.Użycie na protokole, jako powodu reklamacji, stwierdzeń: nie działa, reklamacja, uszkodzenie itp. jest nie wystarczające do przyjęcia reklamacji. Zgłoszenia takie będą automatycznie odrzucane. Należy dokładnie opisać powód reklamacji, jeżeli to możliwe należy załączyć zdjęcia. 

8.Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany na produkt wolny od wad albo usunięcia wady a Sprzedawca jest obowiązany wymienić ten Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę. 

9.Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

10.Produkty personalizowanie, to jest takie, przy zamówieniu których Klient określił swoje preferencje względem Produktu, nie podlegają zwrotowi.

11.O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Państwa w terminie 14 dni, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r poz. 827 ze zmianami

12.Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad może spowodować nie przyjęcie reklamacji.

13.W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

15. Reklamacja nie obejmuje i nie będzie przyjmowana z powodów:

-Uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania oraz powstałych w wyniku zjawisk losowych takich, jak: pożar, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.

-Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.

-Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi produktów, użycia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji.

-Produktu noszącego ślady użytkowania

-jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, że po zrealizowaniu zamówienia utraci prawo odstąpienia od Umowy,

-Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

§ 6 Korzystanie z serwisu 1. Korzystanie z Serwisu, inne niż składanie Zamówień, oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym Rejestracji.
 2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając z Serwisu, oświadcza że:
 4. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Materiałów przez niego zamieszczonych. Użytkownik, z zastrzeżeniem Materiałów przez niego zamieszczonych, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
 5. w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi.

§ 7 Dane osobowe 1. Administratorem danych („Dane”), podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji lub składania Zamówienia, jest Administrator. Dane przetwarzane będą w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia.
 2. Ze względu na proces wysyłki zamówienia nie mogą być składane anonimowo.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://gymrussells.com/strona/polityka-prywatnosci

§ 8 Postanowienia końcowe 1. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Zarejestrowany zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne od opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.
 4. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług Serwisu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.